Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Pořadí přijatých žáků pod registračními čísly:

A) Denní studium  (pořadí dle úspěšnosti - po sloupcích)           

107 413 210 305 110
201 102 414 207 203
105 419 407 402 305
304 202 408 417 204
410 420 106 401 111
113 302 112 405 114
406 108 103 211 205
415 421 411 301 403
109 303 206 404 208
412 104 209 101  

B) Nástavbové studium (pořadí dle úspěšnosti)

503
501
504
505

 

Kritéria přijímacího řízení (viz www.primmat.cz):

1) Úspěšnost u jednotných přijímacích zkoušek

2) Prospěchové předpoklady: prospěch v 8. a 9. r.

3) Zájem o studium na PrimMat.

 

Sdělení zákonným zástupcům a uchazečům o studium na střední škole PrimMat

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím podání učiněného u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 60a; odstavce 6 a 7

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Další postup a informace budou školou sděleny v průběhu následného týdne písemně. Úspěšným žákům gratulujeme.

 

Naši partneři

Schäffer school
Hospodářská komora
Asociace Hotelů a Restaurací
Účetní program Pohoda
Golf Resort Čeladná
Golf & Ski Resort Ostravice
Evropský sociální fond
Unihost Ostrava