Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

1. Ředitelka školy stanovuje jednotná kritéria přijímání k

A) denní formě vzdělávání, obor vzdělání 6341M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření: 01, 02, 03

B) dálkové formě vzdělávání obor vzdělání 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium),

Jednotným kritériem k přijetí ke vzdělávání je umístění (v sestupném pořadí) dle celkového bodového hodnocení (dle bodu 3) do předpokládaného počtu (dle bodu 2)

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

A) 6341M/01 Ekonomika a podnikání - denní studium

 • zaměření 01 - 20 uchazečů
 • zaměření 02 - 20 uchazečů
 • zaměření 03 - 20 uchazečů

B) 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium) - nástavbové studium - 18 uchazečů

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

3.1. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení v denní formě vzdělávání, obor vzdělání 6341M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření: 01, 02, 03

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 150.

a) jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika ajejí aplikace - maximální počet bodů 50

b) další kritéria hodna zřetele

 • průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (první a druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
  • průměrný prospěch 1,00 - 30 bodů
  • za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1,1 = 29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů ... - zaokrouhluje se dle matematických pravidel)
 • zájem o studium
  • účast v soutěži "PRIMMAT hledá talenty" - 10 bodů
  • podání předběžné přihlášky - 10 bodů
3.2. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení v dálkové formě vzdělávání, obor vzdělání 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium)

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 150.

a) jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace - maximální počet bodů 50

b) pohovor - maximální počet bodů 50

3.3. Pomocným kritériem v případě rovnosti bodů je
 • pro denní studium
  • lepší průměrný prospěch z osmé a deváté třídy (1. pololetí) ZŠ
  • vyšší počet bodů při jednotné přijímací zkoušce z matematiky
 • pro dálkové studium
  • vyšší počet bodů získaných při pohovoru
  • vyšší počet bodů při jednotné přijímací zkoušce z matematiky

 

Ve Frýdku-Místku dne 1. 10. 2016                                  Mgr. Ivana Matulová, řed. školy, v. r.                  

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

Další informace

 • přihlášky - ředitelce střední školy do 1. března 2017 a to osobně nebo poštou
 • není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů
 • jednotná zkouška se koná podle §60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech
  • 1. řádný termín – 12. dubna 2017
  • 2. řádný termín – 19. dubna 2017
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení: 22. dubna 2017 formou vydání seznamu přijatých uchazečů
 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům: nejdříve 22. dubna 2017
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.
 • potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem podaným do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 • Rodiče přijatých žáků budou vyzváni k projednání a podpisu smlouvy o studiu a vzdělávání, která zavazuje smluvní strany k partnerské spolupráci po celou dobu studia (podmínka realizace studia).
 • Vzdělávání cizinců je poskytování v souladu se školským zákonem.
 • Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

  §63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů                     

  Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání   stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.    

Naši partneři

Schäffer school
Hospodářská komora
Asociace Hotelů a Restaurací
Účetní program Pohoda
Golf Resort Čeladná
Golf & Ski Resort Ostravice
Evropský sociální fond
Unihost Ostrava