Slider-1
Slider-2
Slider-3

Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020-2021

1. Žáci při vstupu do školy odevzdají vyplněné čestné prohlášení - ke stažení zde:
2. Přijímací zkoušky (PZ) na maturitní obory proběhnou dne 8. 6. 2020, přehledné schéma na stránkách MŠMT. S ohledem na COVID nástup v 7,45 hod.
3. Ředitel školy zaslal pozvánku k PZ dne 15. 5. 2020 v elektronické podobě. Prosím zkontrolujte vaši e-mailovou poštu (e-mail, který byl zadán na přihlášce ke studiu pro komunikaci) a v případě, že jste pozvánku neobdrželi, obratem nás kontaktujte na sekretariat@primmat.cz, 604 101 787.
4. PZ se budou skládat z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
5. Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v pořadí. 
6. Přijímací zkoušky vyhodnocuje stejně jako doposud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
7. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dnů.
8. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole.
9. Škola má 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů (pod přiděleným anonymním kódem).
10. Seznam přijatých uchazečů (pod anonymními kódy) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel školy uchazečům písemně.
11. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
12. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
( Ředitel školy má možnost na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků přijmout uchazeče podle výsledného pořadí ). 
13. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
14. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
15. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT na 23. 6. 2020.
16. Ke studiu budeme přijímat 23 uchazečů (1 třída ) do čtyřletého oboru vzdělávání Ekonomika a podnikání se zaměřením na služby v cestovním ruchu a pozemní stavitelství.
17. Vzor pozvánky zde.
Ochrana zdravi a provoz - věnujte pozornost ... zde.
Zdroj: www.msmt.cz

Naši partneři