Slider-1
Slider-2
Slider-3

Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (programování a webdesign)

Profilová maturitní zkouška

Profilová maturitní zkouška se skládá z: Písemné maturitní zkoušky z účetnictví, Obhajoby podnikatelského záměru, Obhajoby návrhu webového projektu.

Proč zvolit toto zaměření?

 • v prvním ročníku vytvoříte (a nastylujete) správný statický web
 • ve druhém ročníku vytvoříte dynamický web a poučeně jej propojíte s databázi
 • ve třetím ročníku poučeně programujete a  umíte spravovat CMS (eshop, redakční systém ...) a propagovat je
 • ve čtvrtém ročníku umíte naplánovat a vytvořit vlastní CMS, umíte pracovat se sociálními systémy a dalšími marketingovými nástroji
 • k maturitě si připravíte a obhájíte vlastní webový projekt

Učební plán

Předměty, jejich kategorie a zkratky


Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku: Celkem
1 2 3 4
Všeobecně vzdělávací předměty          
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AnJ 3 3 3 3 12
Německá jazyk NeJ 3 3 3 3 12
Matematika Mat 3 3 3 2 11
Seminář z matematiky Sma - - 1 1 2
Základy přírodních věd ZPV 2 2 - - 4
Základy společenský věd ZSV 2 2 - - 4
Tělesná výchova TeV 2 2 2 2 8
Všeobecné odborné předměty            
Informační a komunikační technologie IKT 4 3 - - 7
Obchodní korespondence ObK 2 2 - - 4
Ekonomika Eko 2 2 - - 4
Podnikatelství Pod - 1 4 5 10
Aplikované podnikatelství ApP - - 2 - 2
Právní nauka PrN - - 2 3 5
Marketing Mar - - 2 - 2
Účetnictví Uce 2 2 1 1 6
Účetnictví na PC UPC - - 1 1 2
Zaměření            
Odborná angličtina OAJ - - 1 2 3
Programování Pro 5 3 2 3 13
Databázové systémy DaS - 2 2 2 6
e-Marketing eMa - - 1 2 3

 

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí:

 • odborné znalosti a dovednosti ekonomicko-podnikatelské a z oblasti podnikání na internetu
 • dovednosti a návyky umožňující přípravu na vysokoškolský typ studia nejenom ekonomického zaměření
 • dovednosti potřebné k dalšímu sebevzdělávání, schopnost analyzovat problémy, hledat způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu
 • schopnost samostatného studia a práce s informačními zdroji

Oblast všeobecného vzdělání

 • Spolehlivá znalost českého jazyka a jeho kultivované užívání
 • Kulturní přehled, vztah ke kulturním, estetickým a humanitním hodnotám
 • Znalost dvou světových jazyků na úrovni samostatné všeobecné komunikace včetně využívání znalostí obchodní angličtiny při obchodních jednáních a obchodní korespondenci se zahraničním partnerem
 • Matematické vědomosti jak pro aplikaci v hospodářské, tak i ve finanční praxi
 • Znalost důležitých jevů, pojmů a zákonitostí fyziky a chemie a jejich aplikace
 • Poznání regionální, národní a světové historie,

Oblast odborného vzdělání

 • Znalost a pochopení ekonomických pojmů, principů a zákonitostí v tržní ekonomice a jejich aplikace v hospodářské praxi
 • Používání vědomostí a dovedností z informačních technologií pro zpracování informací včetně Internetu, znalost funkčních možností výpočetní techniky a jejich účelná aplikace
 • Znalost účetní a daňové problematiky včetně praktického využití
 • Znalosti z marketingu a managementu a jejich použití v praxi
 • Orientace v základních právních normách a jejich využití v obchodně-podnikatelské činnosti
 • Znalost metodiky založení a provozování vlastní firmy
 • Orientace v problematice podnikání v EU (účetní, daňové, právní ….)
 • Zpracování podnikatelských záměrů při zakládání firem i pro potřebu peněžních ústavů při žádostech o úvěr
 • Orientace ve standardech projektového řízení - výuka metodiky tvorby projektů na čerpání dotací z EU (výuka na středních školách není obvyklá)
 • Znalosti z problematiky mzdového účetnictví a personalistiky
 • Uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli včetně leasingových
 • Programování webových aplikací
 • Instalace, správa a práce s internetovými CMS a eshopy
 • Znalosti v oblasti eMarketingu a podnikání na internetu
 • Dovednost věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s obchodně-podnikatelskou činností v tuzemsku i v zahraničí s využitím výpočetní techniky
 • Praktické zkušenosti získané odbornou praxí, i praxí zahraniční

Absolvent PrimMat - Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., je školou vychováván vzhledem k budoucímu občanskému a profesnímu životu k odpovědnosti, čestnosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti, kreativitě a podnikavosti.

Uplatnění absolventů se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (dvouprofesní vzdělávání):

 • V peněžních ústavech – banky, pojišťovny, spořitelny
 • Úřady státní a veřejné správy – asistent, referent, administrativní pracovník
 • Pracovník ekonomických a personálních útvarů, managementu malých i velkých firem
 • Programátor  webových systémů
 • Správce internetových řešení – eshopy, weby, marketing, sociální sítě
 • Realizace vlastních podnikatelských záměrů, asistent podnikatele
 • Pokračování ve studiu na VŠ - ekonomického, právního, humanitního …, i technického zaměření

Studijní obor vychází z kvalifikačních a osobnostních požadavků, stanovených v projektu Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Ministerstva práce a sociálních věcí.

Roční školné podle prospěchu: 0 – 13 000,- Kč

Studijní obor: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (webdesign a programování)

Naši partneři