Slider-1
Slider-2
Slider-3

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

2. kolo přijímacího řízení

Dvouprofesní studijní obor Ekonomika a podnikání:

 • Zaměření na pozemní stavitelství.
 • Zaměření na služby v cestovním ruchu.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Motivace ke studiu - pohovor s ředitelkou školy.
 • Studijní průměr z pololetí deváté třídy.

Termín podání přihlášky:

 • Do 25. 5. 2018.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Pořadí přijatých žáků pod registračními čísly:

Čtyřleté denní studium:

113 (120 b)   309                111                135
211                218                114                117
137                303                118                103
120                304                104                125
108                215                123                307 (62 b)
316                213                310
121                302                134
305                207                221
102                105                306
217                133                312
131                112                313 
203                128                119
206                132                205
208                219                209
109                314                136
210                107                216
129                106                101
212                220                308
214                130                115
124                204                311
202                201                301

Sdělení zákonným zástupcům a uchazečům o studium na střední škole PrimMat

Další informace a postup škola sdělí v průběhu následného týdne písemně.

Úspěšným žákům gratulujeme a těšíme se na Vás.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

1. Ředitelka školy stanovuje jednotná kritéria přijímání

A) do denní formy vzdělávání, obor vzdělání 6341M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření: 01, 02, 03

B) do dálkové formy vzdělávání, obor vzdělání 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium),

Jednotným kritériem k přijetí ke vzdělávání je umístění (v sestupném pořadí) dle celkového bodového hodnocení (dle bodu 3) do předpokládaného počtu (dle bodu 2)

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

A) 6341M/01 Ekonomika a podnikání - denní studium

 • zaměření 01 - 20 uchazečů
 • zaměření 02 - 20 uchazečů
 • zaměření 03 - 20 uchazečů

B) 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium) - nástavbové studium - 18 uchazečů

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

3.1. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení v denní formě vzdělávání, obor vzdělání 6341M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření: 01, 02, 03

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 150.

a) jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika ajejí aplikace - maximální počet bodů 50

b) další kritéria hodna zřetele

 • průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (první a druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
  • průměrný prospěch 1,00 - 30 bodů
  • za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1,1 = 29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů ... - zaokrouhluje se dle matematických pravidel)
 • zájem o studium
  • účast v soutěži "PRIMMAT hledá talenty" - 10 bodů
  • podání předběžné přihlášky - 10 bodů
3.2. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení v dálkové formě vzdělávání, obor vzdělání 6441L/51 Podnikání (nástavbové studium)

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 150.

a) jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace - maximální počet bodů 50

b) pohovor - maximální počet bodů 50

3.3. Pomocným kritériem v případě rovnosti bodů je
 • pro denní studium
  • lepší průměrný prospěch z osmé a deváté třídy (1. pololetí) ZŠ
  • vyšší počet bodů při jednotné přijímací zkoušce z matematiky
 • pro dálkové studium
  • vyšší počet bodů získaných při pohovoru
  • vyšší počet bodů při jednotné přijímací zkoušce z matematiky

4. Stanovení výše školného pro nově přijaté žáky ve školním roce 2018/2019 se bude odvíjet od dosahovaného prospěchu

Výše školného v 1. pololetí školního roku 2018/2019 bude stanovena podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 9. třídy, ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 bude výše školného stanovena podle průměrného studijního prospěchu v 1. pololetí školního roku 2018/2019 na PrimMat:

Průměrný prospěch Pololetní výše školného
1,00 - 1,20 0,- Kč
1,21 - 1,30 2 000,- Kč
1,31 - 1,50 3 000,- Kč
1,51 - 1,60 4 000,- Kč

Při stanovení výše školného v dalších ročnících studia bude opět přihlíženo k dosahovanému prospěchu v odpovídajících pololetích příslušného roku.

Při průměrném prospěchu vyšším než 1,60 ve sledovaném pololetí je stanovena pololetní výše škoného 6 000,- Kč.

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 2. 10. 2017                                  Mgr. Ivana Matulová, řed. školy, v. r.                  

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

Další informace

 • přihlášky - ředitelce střední školy do 1. března 2018 a to osobně nebo poštou
 • není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů
 • jednotná zkouška se koná podle §60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení 12. dubna 2018.
 • Výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici nejpozději 28. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům: nejdříve 28. dubna 2018
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.
 • potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem podaným do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 • Rodiče přijatých žáků budou vyzváni k projednání a podpisu smlouvy o studiu a vzdělávání, která zavazuje smluvní strany k partnerské spolupráci po celou dobu studia (podmínka realizace studia).
 • Vzdělávání cizinců je poskytování v souladu se školským zákonem.
 • Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

  §63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů                     

  Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání   stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

Termíny přijímacích zkoušek

 • 1. termín přijímací zkoušky, vč. nástavbového studia: 12. 4. 2018
 • 2. termín přijímací zkoušky, vč. nástavbového studia: 16. 4. 2018
 • 1. náhradní termín přijímací zkoušky: 10. 5. 2018
 • 2. náhradní termín přijímací zkoušky: 11. 5. 2018

Naši partneři