Slider-1
Slider-2
Slider-3

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

Termíny přijímacích zkoušek

 • 1. termín přijímací zkoušky: 12. 4. 2019
 • 2. termín přijímací zkoušky: 15. 4. 2019
 • 1. náhradní termín přijímací zkoušky: 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín přijímací zkoušky: 14. 5. 2019

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

1. Ředitelka školy stanovuje jednotná kritéria přijímání

do denní formy vzdělávání, obor vzdělání 6341M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření: 01 (služby v cestovním ruchu), 02 (pozemní stavitelství), 03 (internetové služby a aplikace - programování a webdesign)

Jednotným kritériem k přijetí ke vzdělávání je umístění (v sestupném pořadí) dle celkového bodového hodnocení (dle bodu 3) do předpokládaného počtu (dle bodu 2)

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

6341M/01 Ekonomika a podnikání - denní studium

 • zaměření 01 - 20 uchazečů
 • zaměření 02 - 20 uchazečů
 • zaměření 03 - 20 uchazečů

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 150.

a) jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace - maximální počet bodů 50

b) další kritéria hodna zřetele

 • průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (první a druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
  • průměrný prospěch 1,00 - 30 bodů
  • za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1,1 = 29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů ... - zaokrouhluje se dle matematických pravidel)
 • zájem o studium
  • účast v soutěži "PRIMMAT hledá talenty" - 10 bodů
  • podání předběžné přihlášky - 10 bodů

Pomocným kritériem v případě rovnosti bodů je

 • lepší průměrný prospěch z osmé a deváté třídy (1. pololetí) ZŠ
 • vyšší počet bodů při jednotné přijímací zkoušce z matematiky

4. Stanovení výše školného pro nově přijaté žáky ve školním roce 2019/2020 se bude odvíjet od dosahovaného prospěchu

Výše školného v 1. pololetí školního roku 2019/2020 bude stanovena podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 9. třídy, ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude výše školného stanovena podle průměrného studijního prospěchu v 1. pololetí školního roku 2019/2020 na PrimMat:

Průměrný prospěch Pololetní výše školného
1,00 - 1,20 0,- Kč
1,21 - 1,30 2 000,- Kč
1,31 - 1,50 3 000,- Kč
1,51 - 1,60 4 000,- Kč

Při stanovení výše školného v dalších ročnících studia bude opět přihlíženo k dosahovanému prospěchu v odpovídajících pololetích příslušného roku.

Při průměrném prospěchu vyšším než 1,60 ve sledovaném pololetí je stanovena pololetní výše škoného 6 000,- Kč.

 

Ve Frýdku-Místku dne 2. 10. 2018                                  Mgr. Eva Zykmundová, řed. školy, v. r.                  

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

Další informace

 • přihlášky - ředitelce střední školy do 1. března 2019 a to osobně nebo poštou
 • není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů
 • jednotná zkouška se koná podle §60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení 12. dubna 2019.
 • Výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici nejpozději 28. dubna 2019. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům: od 22. 4. 2019 do 30. 4. 2019.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.
 • uchazeč/zákonný zástupce potvrdí zájém o školu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 • Rodiče přijatých žáků budou vyzváni k projednání a podpisu smlouvy o studiu a vzdělávání, která zavazuje smluvní strany k partnerské spolupráci po celou dobu studia (podmínka realizace studia).
 • Vzdělávání cizinců je poskytování v souladu se školským zákonem.

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

 • §63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů                     
 • Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

 

Naši partneři