Slider-1
Slider-2
Slider-3

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

Přijímací řízení aktuálně

Výsledky k zobrazení zde.

1/ Rozhodnutí ředitele o přijetí a nepřijetí
Rozhodnutí je přímo vázáno na dosažené pořadí, které vychází ze splnění kritérií PŘ (celkový bodový zisk z obou zkoušek M a JČ + body za prospěch na ZŠ) a kapacitních možností školy. Zveřejnění přijatých uchazečů vám bude k dispozici dle zákona na webu školy do 7 pracovních dnů od konání JPZ, tj. 17. 6. 2020. Nepřijatí uchazeči budou obesláni dopisem.


2/ Převzetí rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek a smlouva o studiu
Zápisový lístek doručí zákonný zástupce žáka do školy ve dnech od 17. 6. 2020 do 23. 6. 2020 v čase 7:30 h – 16:30 h. Současně bude projednána smlouva o vzdělávání a předáno rozhodnutí ŘŠ o přijetí ke studiu.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020-2021

1. Žáci při vstupu do školy odevzdají vyplněné čestné prohlášení - ke stažení zde:
2. Přijímací zkoušky (PZ) na maturitní obory proběhnou dne 8. 6. 2020, přehledné schéma na stránkách MŠMT. S ohledem na COVID nástup v 7,45 hod.
3. Ředitel školy zaslal pozvánku k PZ dne 15. 5. 2020 v elektronické podobě. Prosím zkontrolujte vaši e-mailovou poštu (e-mail, který byl zadán na přihlášce ke studiu pro komunikaci) a v případě, že jste pozvánku neobdrželi, obratem nás kontaktujte na sekretariat@primmat.cz, 604 101 787.
4. PZ se budou skládat z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
5. Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v pořadí.
6. Přijímací zkoušky vyhodnocuje stejně jako doposud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
7. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dnů.
8. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole.
9. Škola má 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů (pod přiděleným anonymním kódem).
10. Seznam přijatých uchazečů (pod anonymními kódy) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel školy uchazečům písemně.
11. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
12. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
( Ředitel školy má možnost na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků přijmout uchazeče podle výsledného pořadí ).
13. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
14. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
15. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT na 23. 6. 2020.
16. Ke studiu budeme přijímat 23 uchazečů (1 třída ) do čtyřletého oboru vzdělávání Ekonomika a podnikání se zaměřením na služby v cestovním ruchu a pozemní stavitelství.
17. Vzor pozvánky zde.
Ochrana zdravi a provoz - věnujte pozornost ... zde.
Zdroj: www.msmt.cz

Informace pro uchazeče PŘ 2020 

* celé znění zákona č. 135/2020 Sb. - zde.
* jak rozumět výkladu - zde.
* MŠMT schéma PZ - zde.

************************************************

Termíny přijímacích zkoušek

 • 1. termín přijímací zkoušky: 14. 4. 2020
 • 2. termín přijímací zkoušky: 15. 4. 2020
 • 1. náhradní termín přijímací zkoušky: 13. 5. 2020
 • 2. náhradní termín přijímací zkoušky: 14. 5. 2020

Kritéria přijímacího řízení

1. Stanovení kritérií přijímacího řízení

Podmínky přijetí ke studiu do studijního oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání, studijní zaměření: 01 (služby v cestovním ruchu), 02 (pozemní stavitelství), 03 (internetové služby a aplikace - programování a webdesign).

Všichni uchazeči konají jednotnou zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů u přijímacího řízení.

2. Počet tříd

Do 1. ročníku školního roku 2020/2021 budeme z prostorových důvodů přijímat pouze jednu třídu.

2.1 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Studijní obor 6341M/01 Ekonomika a podnikání

- 23 žáků jednoho studijního zaměření (viz bod 1)
- nebo 32 žáků
 dvou studijních zaměření (viz bod 1)

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 130.

3.1 Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace - maximální počet bodů 50

3.2 Prospěchové výsledky ze ZŠ

 • průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
  • průměrný prospěch 1,00 - 30 bodů
  • za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1,1 = 29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů ... - zaokrouhluje se dle matematických pravidel)

3.3 Pomocné kritérium v případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů - lepší průměrný prospěch z 2. pololetí osmé třídy ZŠ a 1. pololetí deváté třídy ZŠ.

4. Výše školného pro nově přijaté žáky se bude odvíjet od dosahovaného prospěchu

4.1 Výše školného v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • bude stanovena podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 9. třídy 

4.2 Výše školného ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

 • bude stanovena podle průměrného prospěchu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 na SŠ PrimMat:
Průměrný prospěch Pololetní výše školného
1,00 - 1,20 0,- Kč
1,21 - 1,30 2 000,- Kč
1,31 - 1,40 3 000,- Kč
1,41 - 1,50 4 000,- Kč

Při průměrném prospěchu vyšším než 1,50 ve sledovaném pololetí je stanovena pololetní výše školného na 6 500,- Kč.

Při stanovení výše školného v dalších ročnících studia bude opět přihlíženo k dosahovanému prospěchu v odpovídajících pololetích příslušného roku.

Ve Frýdku-Místku dne 14. 10. 2019                                  Mgr. Eva Zykmundová, řed. školy, v. r.              

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

matulova@primmat.cz - zřizovatelka školy

zykmundova@primmat.cz - ředitelka školy

    

PŘĚDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

Svůj zájem o studium na naší škole můžete podpořit podáním předběžné přihlášky, která bude sloužit k interní statistice školy.

Vyplňte prosím údaje na předběžné přihlášce a doručte škole nejpozději do 8. 2. 2020.  Elektronickou přihlášku naleznete na www.primmat.cz, dokumenty.

 

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

Další informace

 • přihlášky - ředitelce střední školy do 1. března 2020 a to osobně nebo poštou
 • není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů
 • jednotná zkouška se koná podle §60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení 14. dubna 2020.
 • výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici nejpozději v dubnu 2020, bude upřesněno. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům: od 22. 4. 2020 do 30. 4. 2020
 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.
 • uchazeč/zákonný zástupce potvrdí zájém o školu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 • rodiče přijatých žáků budou vyzváni k projednání a podpisu smlouvy o studiu a vzdělávání, která zavazuje smluvní strany k partnerské spolupráci po celou dobu studia (podmínka realizace studia).
 • vzdělávání cizinců je poskytování v souladu se školským zákonem.

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

 • §63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů                     
 • ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

 

Naši partneři