Slider-1
Slider-2
Slider-3

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

Nejaktuálnější informace pro uchazeče PŘ 2020 

* celé znění zákona č. 135/2020 Sb. - zde.
* jak rozumět výkladu - zde.
* MŠMT schéma PZ - zde.

************************************************

Termíny přijímacích zkoušek

 • 1. termín přijímací zkoušky: 14. 4. 2020
 • 2. termín přijímací zkoušky: 15. 4. 2020
 • 1. náhradní termín přijímací zkoušky: 13. 5. 2020
 • 2. náhradní termín přijímací zkoušky: 14. 5. 2020

Kritéria přijímacího řízení

1. Stanovení kritérií přijímacího řízení

Podmínky přijetí ke studiu do studijního oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání, studijní zaměření: 01 (služby v cestovním ruchu), 02 (pozemní stavitelství), 03 (internetové služby a aplikace - programování a webdesign).

Všichni uchazeči konají jednotnou zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů u přijímacího řízení.

2. Počet tříd

Do 1. ročníku školního roku 2020/2021 budeme z prostorových důvodů přijímat pouze jednu třídu.

2.1 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Studijní obor 6341M/01 Ekonomika a podnikání

- 23 žáků jednoho studijního zaměření (viz bod 1)
- nebo 32 žáků
 dvou studijních zaměření (viz bod 1)

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 130.

3.1 Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura - maximální počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace - maximální počet bodů 50

3.2 Prospěchové výsledky ze ZŠ

 • průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)
  • průměrný prospěch 1,00 - 30 bodů
  • za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1,1 = 29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů ... - zaokrouhluje se dle matematických pravidel)

3.3 Pomocné kritérium v případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů - lepší průměrný prospěch z 2. pololetí osmé třídy ZŠ a 1. pololetí deváté třídy ZŠ.

4. Výše školného pro nově přijaté žáky se bude odvíjet od dosahovaného prospěchu

4.1 Výše školného v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • bude stanovena podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 9. třídy 

4.2 Výše školného ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

 • bude stanovena podle průměrného prospěchu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 na SŠ PrimMat:
Průměrný prospěch Pololetní výše školného
1,00 - 1,20 0,- Kč
1,21 - 1,30 2 000,- Kč
1,31 - 1,40 3 000,- Kč
1,41 - 1,50 4 000,- Kč

Při průměrném prospěchu vyšším než 1,50 ve sledovaném pololetí je stanovena pololetní výše školného na 6 500,- Kč.

Při stanovení výše školného v dalších ročnících studia bude opět přihlíženo k dosahovanému prospěchu v odpovídajících pololetích příslušného roku.

Ve Frýdku-Místku dne 14. 10. 2019                                  Mgr. Eva Zykmundová, řed. školy, v. r.              

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

matulova@primmat.cz - zřizovatelka školy

zykmundova@primmat.cz - ředitelka školy

    

PŘĚDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

Svůj zájem o studium na naší škole můžete podpořit podáním předběžné přihlášky, která bude sloužit k interní statistice školy.

Vyplňte prosím údaje na předběžné přihlášce a doručte škole nejpozději do 8. 2. 2020.  Elektronickou přihlášku naleznete na www.primmat.cz, dokumenty.

 

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

Další informace

 • přihlášky - ředitelce střední školy do 1. března 2020 a to osobně nebo poštou
 • není vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů
 • jednotná zkouška se koná podle §60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení 14. dubna 2020.
 • výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici nejpozději v dubnu 2020, bude upřesněno. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
 • zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům: od 22. 4. 2020 do 30. 4. 2020
 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k rukám ředitelky školy.
 • uchazeč/zákonný zástupce potvrdí zájém o školu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 • rodiče přijatých žáků budou vyzváni k projednání a podpisu smlouvy o studiu a vzdělávání, která zavazuje smluvní strany k partnerské spolupráci po celou dobu studia (podmínka realizace studia).
 • vzdělávání cizinců je poskytování v souladu se školským zákonem.

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

 • §63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů                     
 • ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

 

Naši partneři