Slider-1
Slider-2
Slider-3

Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

 

Studijní obor: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením 02 - podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

Profilová maturitní zkouška

Ústní maturitní zkouška: Podnikatelství - souhrnná  zkouška, Pozemní stavitelství 

Praktická maturitní zkouška: vypracování souvislého účetního příkladu, obhajoba podnikatelského plánu, obhajoba stavebního projektu 

 

Učební plán

Předměty, jejich kategorie a zkratky


Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku: Celkem
1 2 3 4
Všeobecně vzdělávací předměty          
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AnJ 3 3 3 3 12
Německá jazyk NeJ 3 3 3 3 12
Matematika Mat 3 3 3 2 11
Maturitní seminárř Sma - - - 1 1
Základy přírodních věd ZPV 2 2 - - 4
Základy společenský věd ZSV 2 2 - - 4
Tělesná výchova TeV 2 2 2 2 8
Všeobecné odborné předměty            
Informační a komunikační technologie IKT 4 3 - - 7
Obchodní korespondence ObK 2 2 - - 4
Ekonomika Eko 2 2 - - 4
Podnikatelství Pod - 1 4 5 10
Aplikované podnikatelství ApP - - 2 - 2
Právní nauka PrN - - 2 3 5
Marketing Mar - - 2 - 2
Účetnictví Uce 2 2 1 1 6
Účetnictví na PC UPC - - 1 1 2
Zaměření            
Odborná angličtina OAJ - - 1(1) - 1
Pozemní stavitelství PoS 3 2 2 3 10
Odborné kreslení OdK - 1 3 2 6
Základy projektování a 3D modelování ZPM 2 - - - 2
Mechanika Mech - 2 - - 2
Architektura Arch - - - 2 2

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí:

 • odborné znalosti a dovednosti související s ekonomicko-podnikatelskou činností a současně s technickým zaměřením studijního oboru na pozemní stavitelství 
 • dovednosti a návyky umožňující přípravu na vysokoškolský typ studia nejenom technického a ekonomického zaměření
 • dovednosti potřebné k dalšímu sebevzdělávání, schopnost analyzovat problémy, hledat způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu
 • samostatné studium a práci s informačními zdroji
 • Oblast všeobecného vzdělání

Spolehlivá znalost českého jazyka a jeho kultivované užívání

 • Kulturní přehled, vztah ke kulturním, estetickým a humanitním hodnotám
 • Znalost dvou světových jazyků na úrovni samostatné všeobecné komunikace včetně využívání znalostí při obchodních jednáních a obchodní korespondenci se zahraničním partnerem
 • Matematické vědomosti jak pro aplikaci v hospodářské, tak i ve finanční praxi
 • Znalost důležitých jevů, pojmů a zákonitostí fyziky a chemie a jejich aplikace
 • Poznání regionální, národní a světové historie, přehled v oblasti geografie s přihlédnutímk ekonomickým souvislostem

Oblast odborného vzdělání

 • Znalost a pochopení ekonomických pojmů, principů a zákonitostí v tržní ekonomice a jejich aplikace v hospodářské praxi
 • Používání vědomostí a dovedností z informačních technologií pro zpracování informací včetně Internetu
 • Znalost účetní a daňové problematiky včetně praktického využití
 • Znalosti z marketingu a managementu a jejich použití v praxi
 • Orientace v základních právních normách a jejich aplikace na podmínky praxe
 • Znalost metodiky založení a provozování vlastní firmy
 • Orientace v problematice podnikání v EU (účetní, daňové, právní ….)
 • Zpracování podnikatelských záměrů při zakládání firem i pro potřebu peněžních ústavů při žádostech o úvěr
 • Orientace ve standardech projektového řízení - výuka metodiky tvorby projektů na čerpání dotací z EU (výuka na středních školách není obvyklá) 
 • Znalosti z problematiky mzdového účetnictví a personalistiky
 • Uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli včetně leasingových
 • Stěžejní znalosti odborných předmětů souvisejících s pozemním stavitelstvím - stavební materiály, betonové konstrukce, stroje a zařízení, geodézie, stavební mechanika, architektura, management ve stavebnictví, kalkulace stavebních prací a ceny staveb dle projektu v SW programu euro CALC (Callida), projektování na PC v SW programu PROGECAD, ArchiCAD.
 • Znalost technologické návaznosti stavebních prací
 • Schopnost zpracovat stavební projekt, vypracování dokumentace za účelem stavebního povolení
 • Vypracovat projekt nízkoenergetického a pasivního objektu (na SŠ není tato výuka běžná)
 • Čtení a posuzování stavebních projektů
 • Navrhování domů, bytů také formou 3D modelu
 • Zpracování projektů dle zadání partnerské stavební firmy
 • Praktické zkušenosti získané odbornou praxí nejenom ve stavební firmě, odborné dovednosti dle požadavků potenciálních zaměstnavatelů

Absolvent PrimMat - Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o. je školou vychováván vzhledem k budoucímu občanskému a profesnímu životu k odpovědnosti, čestnosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti, kreativitě a podnikavosti.

Uplatnění absolventů studijního oboru se zaměřením 02 - podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (dvouprofesní vzdělání):

 • Stavební firmy, pojišťovny, stavební a katastrální úřady
 • Pracovník technických úseků firem a společností, práce v ekonomických a personálních útvarech
 • Pracovník managementu malých i velkých firem nejenom stavebního zaměření
 • Stavbyvedoucí
 • Práce v projekční kanceláři
 • Práce ve firmách poskytujících obchodní činnosti a služby
 • Realizace vlastních podnikatelských záměrů , asistent podnikatele
 • Pokračování ve studiu na VŠ nejen ekonomického směru
 • Studijní obor vychází z kvalifikačních a osobnostních požadavků, stanovených v projektu Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Ministerstva práce a sociálních věcí.

Roční školné podle prospěchu: 0 – 13 000,- Kč

Naši partneři