Výsledky 1. náhradního termínu PŘ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu – 1. kolo, NT:

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, 1. NT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na internetové služby a aplikace:

Poř.č.

Evid.č.

Body

1

318

61

Kritéria přijímacího řízení (viz www.primmat.cz):
1) Jednotnou zkoušku (JZ) z matematiky a českého jazyka  
2) Prospěchové výsledky ze ZŠ
Poučení:
1. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu bude zasláno písemně.
2. Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., a rozhoduje o něm v souladu se zněním školského zákona a legislativy v platném znění Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
3. Další informace pro uchazeče, kteří byli přijati, zasíláme v elektronické podobě dne 22. 5. 2023 zákonným zástupcům žáků.
4. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/zákonný zástupce
nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li
uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v dané škole, vzdává se práva být přijat za žáka této střední školy.
5. Odevzdání zápisových lístků, podpis Smlouvy o studiu budeme realizovat osobně ve
dnech 22. 5. – 2. 6. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.
Úspěšným uchazečům gratulujeme.

Ve Frýdku – Místku dne 22. 5. 2023

Mgr. Eva Zykmundová