Slider-1
Slider-2
Slider-3

O škole

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., byla zařazena do sítě středních škol od školního roku 1992/1993. Jako první soukromá střední odborná škola zahájila výuku vlastních studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla, v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi. Čtyřletý studijní obor pro absolventy základních škol Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, nabízí zájemcům o studium volbu dalšího profesního zaměření:

  • zaměření 01: služby v cestovním ruchu, tj. odbornost ekonomicko - podnikatelská a současně odbornost v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu vč. provozu hotelů, restaurací….
  • zaměření 02: pozemní stavitelství, tj odbornost ekonomicko - podnikatelská a současně odbornost technická, tj. studium pozemního stavitelství
  • zaměření 03: internetové služby a aplikace (programování a webdesign), tj. odbornost ekonomicko - podnikatelská a současně v praxi žádaná specializace v informační technologii. 

Novátorství školy spočívalo také v zavedení vlastního odborného předmětu Podnikatelství (jeden z maturitních předmětů) do své středoškolské výuky, který má těsnou vazbu na ostatní odborné předměty. Součástí vzdělávací koncepce jsou studentská řešení reálných zadání z praxe, jakož i praktická forma vzdělávání, která je realizována v průběhu 3. ročníku, ve cvičných studentských firmách. Škola tím podporuje rozvoj kreativity a podnikavosti svých žáků, jejich dovednost prakticky aplikovat teoretické znalosti již v průběhu studia. Praktické dovednosti jsou dále rozvíjeny pětitýdenní praxí žáků v návaznosti na studijní obor a zvolené studijní zaměření v partnerských firmách. Za účelem zkvalitňování odborných i jazykových kompetencí žáků je pro zájemce zajišťována  souvislá zahraniční praxe v hotelovém komplexu u moře.

Výuka na SŠ PrimMat je podpořena potřebným vybavením a zázemím – dvě učebny IT, dataprojektory a PC ve třídách, interaktivní tabule, přenosné notebooky pro pedagogy, mobilní zařízení  do výuky ve třídách …,  do všech předmětů vlastní studijní materiály, které žáci využívají také k domácí přípravě a samostudiu, odborníci z praxe ve výuce odborných předmětů, příprava zájemců na mezinárodní jazykové certifikáty, cvičení z matematiky pro zájemci o následné VŠ studium technického směru, spolupráce s vysokými školami v regionu, s partnerskými firmami. Jsou realizovány projekty na podporu modernizace výuky s popdporou ICT, kvalitního jazykového, matematického, odborného vzdělávání. Projekty jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Škola se může pochlubit řadou úspěchů v odborných, společenskovědních, jazykových i sportovních soutěžích na úrovni regionu, ČR, i v soutěžích mezinárodních. Neméně cenné je kladné hodnocení SŠ PrimMat jejími absolventy, kteří svým hlasováním umístili svoji „střední“ na čelní místo v Moravskoslezském kraji. Vážíme si toho, že naši absolventi svými podnikatelskými aktivitami vytvořili na trhu práce přes 250 pracovních míst a že šíří její dobré jméno také v zahraničí.

Střední škola PrimMat sídlí ve vlastní budově, kde vládne pohodová a přítelská atmosféra, partnersví, respektováním osobnosti žáka, náročnost a vstřícnost pedagogů.

Hodnocení vzdělávání Českou školní inspekcí

Složení a zaujetí pedagogického sboru pro svou práci umožňuje nadstandardně podporovat všestranný rozvoj osobnosti žáků. Materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání jsou na standardní úrovni.

Škola se zapojila do řady programů a projektů. V souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Vhodně využívala projektů spolufinancovaných z ESF, grantů a dalších zdrojů k financování potřeb v hlavní činnosti.

ŠVP zohledňují reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří nadstandardní podmínky pro vzdělávání žáků.

Výuka i realizované aktivity nadstandardně podporují rozvoj funkčních gramotností s důrazem na klíčové kompetence žáků.

Budova školy a její historie

Nový kostel a hospodářská škola. Nejstarší česká odborná škola v kraji vznikla zásluhou Hospodářské jednoty severovýchodní Moravy v Místku v roce 1880. Ve školním roce 1889 - 1890 se již v nové budově připravovali budoucí zemědělští odborníci. Říkalo se ji také "zimní", protože se v ní učilo jen v zimě. Práce na poli byla v létě důležitější. V roce 1891 bylo přistavěno její pravé křídlo.

Naši partneři