O škole

Vítejte na stránkách PrimMat - Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., první soukromé odborné školy v okrese Frýdek-Místek.

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., byla zařazena do sítě středních škol od školního roku 1992/1993. Jako první soukromá škola zahájila výuku vlastních odborných studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků PrimMat, a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Novátorství školy spočívalo také v zavedení zcela nového vlastního odborného předmětu Podnikatelství (jeden z maturitních předmětů), který má těsnou vazbu na ostatní odborné předměty. Součástí aktuální vzdělávací koncepce školy je výuka projektového řízení, obchodní angličtiny a praktická forma vzdělávání, která je realizována v průběhu 3. ročníku vedením cvičných studentských firem. Škola tím podporuje rozvoj kreativity a podnikavosti žáků. Tato forma výuky umožňuje prakticky aplikovat teoretické znalosti a získávat cenné dovednosti již v průběhu studia. Praktické dovednosti jsou dále rozvíjeny pětitýdenní praxí žáků v návaznosti na zvolené studijní zaměření, jakož i spoluprací školy se sociálními partnery (např. stavební  firma, projekční studio ...) při rozvíjení odborných dovedností žáků, jejich schopností řešit konkrétní praktické úkoly dle zadání partnerské firmy. Škola rovněž zajišťuje souvislou zahraniční praxi žáků (3. ročník, délka praxe 3-4 měsíce) v hotelovém komplexu v Řecku za účelem zkvalitňování odborných a jazykových kompetencí žáků.

Výuka ve škole je podpořena kvalitním vybavením – dvě učebny IT, PC ve třídách, projektory ve třídách, interaktivní tabule, přenosné notebooky pro pedagogy, netbooky pro žáky do výuky… Jsou realizovány moderní metody vzdělávání žáků s využíváním vlastních elektronických studijních materiálů do všech předmětů, jsou využívány ve školní výuce, k domácí přípravě žáků, k samostudiu žáků. Pedagogové realizují projekty na podporu modernizace výuky, kvalitního jazykového, matematického, odborného vzdělávání …, projekty jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Škola od svého založení získala řadu úspěchů v odborných, společenskovědních, jazykových i sportovních soutěžích na úrovni regionu, ČR, ale i v soutěžích mezinárodních, kde žáci excelovali v ekonomických znalostech. Neméně cenné je opakované přední umístění žáků školy v národních kolech prestižní účetní olympiády organizované Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Účinnost školní koncepce přípravy žáků ke státním maturitním zkouškám a přípravy žáků k dalšímu studiu na VŠ je ověřována vysokou úspěšností jak u maturitních zkoušek, tak i zvládáním vysokoškolského studia.

V prostorách školní budovy vládne pohodová atmosféra, která se snoubí se studijní náročností, respektováním osobnosti žáka, lidskostí, partnerstvím, ochotě pomoci.
Jsme rádi, že profesně úspěšní absolventi naší školy šíří dobré jméno „ své střední školy“ také v zahraničí.

Hodnocení vzdělávání Českou školní inspekcí

Složení a zaujetí pedagogického sboru pro svou práci umožňuje nadstandardně podporovat všestranný rozvoj osobnosti žáků. Materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání jsou na standardní úrovni

Škola se zapojila do řady programů a projektů. V souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Vhodně využívala projektů spolufinancovaných z ESF, grantů a dalších zdrojů k financování potřeb v hlavní činnosti

ŠVP zohledňují reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří nadstandardní podmínky pro vzdělávání žáků

Výuka i realizované aktivity nadstandardně podporují rozvoj funkčních gramotností s důrazem na klíčové kompetence žáků

Naši partneři

Schäffer school
Hospodářská komora
Asociace Hotelů a Restaurací
Účetní program Pohoda
Golf Resort Čeladná
Golf & Ski Resort Ostravice
Evropský sociální fond
Unihost Ostrava