Slider-1
Slider-2
Slider-3

O škole

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., byla zařazena do sítě středních škol od školního roku 1992/1993. Jako první soukromá střední odborná škola zahájila výuku vlastních studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla, v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi. Čtyřletý studijní obor pro absolventy základních škol Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, nabízí zájemcům o studium volbu zaměření studia:

  • zaměření 01: na podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu, tj. odbornost ekonomicko - podnikatelská a zároveň odbornost v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu vč. provozu hotelů, restaurací….
  • zaměření 02: na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství, tj odbornost ekonomicko - podnikatelská a zároveň odbornost technická, tj. studium pozemního stavitelství
  • zaměření 03: na podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (programování a webdesign), tj. odbornost ekonomicko - podnikatelská a současně v praxi žádaná specializace v informační technologii. 

Nástavbové studium v oboru Podnikání, 64-41-L/51, je určeno pro absolventy všech SOU s výučním listem. Ukončení studia: maturitní zkouška.

Novátorství školy spočívalo také v zavedení vlastního odborného předmětu Podnikatelství (jeden z maturitních předmětů) do své středoškolské výuky, který má těsnou vazbu na ostatní odborné předměty. Součástí vzdělávací koncepce školy jsou studentská řešení reálných zadání z praxe, jakož i praktická forma vzdělávání, která je realizována v průběhu 3. ročníku, ve cvičných studentských firmách. Škola tím podporuje rozvoj kreativity a podnikavosti svých žáků, jejich dovednosti praktických aplikací teoretických znalostí již v průběhu studia. Praktické dovednosti jsou dále rozvíjeny pětitýdenní praxí žáků v návaznosti na zvolené studijní zaměření. Za účelem zkvalitňování odborných i jazykových kompetencí žáků škola zajišťuje pro zájemce souvislou zahraniční praxi v partnerském hotelovém komplexu u moře.

Výuka na SŠ PrimMat je podpořena potřebným vybavením – dvě učebny IT, PC ve třídách, projektory ve třídách, interaktivní tabule, přenosné notebooky pro pedagogy do výuky …, pedagogové vytvářejí do všech předmětů vlastní studijní materiály, které žáci využívají také k domácí přípravě, k samostudiu. Jsou realizovány projekty na podporu modernizace výuky, kvalitního jazykového, matematického, odborného vzdělávání …, projekty jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Škola se může pochlubit řadou úspěchů v odborných, společenskovědních, jazykových i sportovních soutěžích na úrovni regionu, ČR, i v soutěžích mezinárodních. Neméně cenné je kladné hodnocení SŠ PrimMat jejími absolventy, kteří svým hlasováním umístili svoji „střední“ na čelní místo v Moravskoslezském kraji. Vážíme si toho, že naši absolventi svými podnikatelskými aktivitami vytvořili na trhu práce v regionu přes 250 pracovních míst a že šíří její dobré také v zahraničí.

Škola sídlí ve vlastní budově (od listopadu 2016), kde vládne pohodová atmosféra, která se snoubí se studijní náročností, respektováním osobnosti žáka, lidskostí, partnerstvím, ochotě pomoci.

Hodnocení vzdělávání Českou školní inspekcí

Složení a zaujetí pedagogického sboru pro svou práci umožňuje nadstandardně podporovat všestranný rozvoj osobnosti žáků. Materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání jsou na standardní úrovni.

Škola se zapojila do řady programů a projektů. V souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Vhodně využívala projektů spolufinancovaných z ESF, grantů a dalších zdrojů k financování potřeb v hlavní činnosti.

ŠVP zohledňují reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří nadstandardní podmínky pro vzdělávání žáků.

Výuka i realizované aktivity nadstandardně podporují rozvoj funkčních gramotností s důrazem na klíčové kompetence žáků.

Budova školy

Nový kostel a hospodářská škola. Nejstarší česká odborná škola v kraji vznikla zásluhou Hospodářské jednoty severovýchodní Moravy v Místku v roce 1880. Ve školním roce 1889 - 1890 se již v nové budově připravovali budoucí zemědělští odborníci. Říkalo se ji také "zimní", protože se v ní učilo jen v zimě. Práce na poli byla v létě důležitější. V roce 1891 bylo přistavěno její pravé křídlo.

Naši partneři