Vize školy

Cílová vize směřuje k tomu, aby střední škola PrimMat byla vnímána veřejností jako jedinečná střední odborná podnikatelská škola s absolventy, kteří jsou přínosem pro region.

Odlišení je hodnota, která nás vymezuje mezi ostatními školami. Nadstandardní vzdělávací servis je podpořen nestresujícím školním prostředím a vstřícností pedagogů. Přátelské vztahy mezi žáky školy zpříjemňují náladu v průběhu studia. Následná uplatnitelnost absolventů v profesním životě, zvládání VŠ studia a spokojenost v osobním životě je vizitkou naší školy.

Co je u nás výhodou?

PROGRESIVITA VZDĚLÁVÁNÍ

Atraktivní vzdělávací program, nové formy výuky s podporou ICT za účelem pestrosti výuky.

KOMUNIKACE

Příprava žáků kvalitně a kultivovaně komunikovat, otevřenost školy vůči žákům, rodičům, i směrem k veřejnosti.

SOUNÁLEŽITOST SE ŠKOLOU

Žáci i pedagogové realizují aktivity ve prospěch školy, reprezentují školu na veřejnosti.

PROFESIONALITA

Pedagog neučí v klasickém smyslu, motivuje žáky, vede k porozumění souvislostí, aplikaci teoretických znalostí, srozumitelnému vyjadřování. Organizuje práci žáků a jejich přípravu tak, aby se uplatnili v profesním i osobním životě.

PEDAGOGICKÁ ETIKA

Je neslučitelné s pedagogickou etikou být lhostejný k neúspěchu přijatého žáka. Pedagog volí vhodnou motivaci žáka a účinné prostředky za účelem pomoci žákovi.

RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL

Chování a vystupování žáků vždy v souladu se stanovenými pravidly SŠ PrimMat, v souladu se zásadami morálních a mravních principů.

Další informace

NAŠE STRATEGIE
1. Aktualizace vzdělávání v souladu s požadavky interními i s požadavky zvenčí.
2. Organizace výuky s důrazem na žáka.
3. Rozvoj kreativity žáka s podporou digitálních technologií.
4. Schopnost žáka pracovat s informacemi, rozvoj kritického myšlení, kreativity, logického uvažování, myšlení v souvislostech, digitální gramotnosti. Preference kvality nad kvantitou.
5. Promítat cizí jazyk do profesní připravenosti.
6. Zkvalitňovat ICT kompetence přesahem do jednotlivých předmětů.
7. Mnohem méně „memorovat“, mnohem více učit sbírat, třídit, vyhodnocovat, zpracovávat a využívat informace.
8. Pokračovat ve zlepšování technického zázemí.
9. Připravit absolventy být adaptabilní na změny trhu práce, naučit je dovednostem, které v budoucnu budou rozhodovat o kvalitě jejich života.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
1. Využívání on-line prostředí ve výuce, domácí přípravě, v realizaci progresivních forem výuky.
2. Aktivity na podporu výuky – exkurze, besedy, praxe ve firmách, spolupráce s odborníky z praxe, zahraniční stáž, řešení praktických úkolů z reálu.
3. Zapojení pedagogů do naplňování školní strategie:
3.1 Projektová a PR činnost
- organizace projektů, mimoškolní aktivity, spolupráce s partnery
- propagace školy, realizace aktivit na podporu šíření povědomí o škole
3.2 Spolupráce pedagogů, metodických sdružení, profesní vzdělávání
- aktualizace ŠVP se zohledněním vývoje školy, priorit ve výuce
- integrace všeobecné ICT do jednotlivých předmětů
- propojování styčných bodů různých předmětů ve výuce a jejich využívání k lepšímu pochopení širších logických celků a praktické uchopitelnosti pro žáka
4. Zapojení žáků do života školy
- žákovské projekty, propagace školy

LIDSKÉ ZDROJE
Pokud má být stanoveného cíle školy dosaženo, je nutností všech učitelů se s ním ztotožnit, realizovat a zkoordinovat požadované aktivity.
Vedení školy má zájem podporovat učitele v jejich žádoucím profesním rozvoji.

Od učitelů je vyžadován respekt k žákům, proces výuky je založen na partnerství, ve kterém žáci projevují přirozený respekt k učiteli a učitelé respektují jedinečnou osobnost žáka.
Od žáků je důsledně vyžadováno slušné jednání, chování, dodržování termínů, je kladen důraz na zodpovědnost, jsou uplatňovány potřebné nároky.

VÝUKOVÉ METODY za účelem naplnění vize školy:
1. Učitel motivuje a zapaluje žáky pro výuku, vzdělávání se.
2. Výuka je organizována s důrazem na žáka, na jeho individuální potřeby, rozvoj nadání a schopností, dovedností.
3. Výuka s podporou digitálních technologií.
4. Rozvoj kreativity při řešení úkolů a problému, samostatných prací.
5. Důraz na multimediální výstupy žáků a učitelů.
6. Dovednosti spojené s vyhledáváním informací, tříděním informací, jejich vyhodnocováním, zpracováváním, prezentací, archivováním pro pozdější použití.
7. Práce s informace v rámci nových forem výuky.
8. Vhodné zařazování cizího jazyka do výuky vybraných předmětů.
9. Důraz na individuální a kolektivní prezentaci získaných dovedností a znalostí multimediálními nástroji. Společné hodnocení výstupů.
10. Rozvoj kritického myšlení a jeho uplatňování ve výukovém procesu a každodenních životních situacích.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY KODEXU UČITELE SŠ PrimMat:
1. Respektuje vizi zřizovatele.
2. Volí vzdělávací postupy a formy výuky k naplnění:
a) vybavit žáky klíčovými kompetencemi,
b) vybavit žáky potřebným odborným vzdělávacím základem,
e) připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu uplatnění,
d) vzdělávací a výchovný proces považuje za rovnocenný,
e) promýšlí motivaci žáků, je vzorem pro své žáky,
f) podporuje kreativitu žáků, rozvíjí jejich nadání, schopnosti a dovednosti.
3. Postupuje diferencovaně, zejména ke slabším žákům a těm, kteří z nejrůznějších
důvodů zůstali pozadu. Těmto žákům se věnuje po výuce.
4. V maximální míře je loajální ke svému zaměstnavateli, jeho pokyny se řídí
a to i v případech, kdy se s nimi zcela neztotožňuje.
5. Při výchovném a vzdělávacím procesu, dříve, nežli použije jakýkoli postih či sankci,
čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních stimulů.
6. Pedagogický pracovník přistupuje ke svému povolání profesionálně, ke své práci odpovědně,
s maximálním nasazením, je plně odpovědný za kvalitu výuky, výchovy, za bezpečnost svěřených žáků.
6. Pedagogický pracovník se neustále vzdělává.

 • „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpomínkách na úžasného učitele Ondráčka a svou neochotu se cokoli učit. Nepravidelná slovesa, která mi úspěšně vtloukl do hlavy, používám velice pravidelně a úspěšně.“

  „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpo...

  - Jan Ryszawy - absolvent 2004

 • „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky ocení. Hlavně diktáty, slohové práce, ty by měli studenti dostávat co dva týdny i jako domácí úkoly. Není nic horšího než napsat dopis na úřady a mít v něm plno chyb.“

  „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky oc...

  - Petra Martynková - absolvent 1999

 • „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře podařilo a stále daří uplatňovat v profesním životě. A ty znalosti, které jsem si nechtěla osvojit, teď horko těžko po letech doháním a získávám.“

  „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře pod...

  - Pavla Rážová - absolvent 2000

 • „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto bych chtěla poděkovat paní Lednické! I matematika byla na střední škole vyučována dobře. Nejvíce mi ale pomohly odborné předměty vyučované paní Ryškovou.“

  „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto...

  - Lenka Strausová - absolvent 2004

 • „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevřenou budoucností. Děkuji!“

  „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevře...

  - Andrea Demjanovičová - absolvent 2012