Přijímací řízení

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT školní rok 2021/2022

informace pro uchazeče ke studiu

Dodatečné rozhodnutí ŘŠ o nekonání školní přijímací zkoušky.

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 ředitelka školy dodatečně rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Ve Frýdku – Místku dne 1. 3. 2021

Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy


Jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a matematiky je na naší škole zrušena.

Kritéria přijímacího řízení

1. Stanovení kritérií přijímacího řízení

Podmínky přijetí ke studiu do studijního oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání, studijní zaměření: 01 (služby v cestovním ruchu), 02 (pozemní stavitelství), 03 (internetové služby a aplikace - programování a webdesign).

Všichni uchazeči konají pouze školní přijímací zkoušku v podobě testu z obecně studijních předpokladů.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů u přijímacího řízení.

Jak vyplnit přihlášku

- Formulář přihlášky uchazeči poskytne základní škola, popř. střední škola,
- lze také využít obecný tiskopis přihlášky MŠMT,
- čitelně vyplňte všechny základní identifikátory (jméno, příjmení, bydliště, kontakty
atd.) Nutně vyplňte všechny dostupné kontakty (mobil, e-mail - vše čitelně !),
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme,
- nezapomeňte přihlášku podepsat (jak zákonný zástupce, tak i uchazeč),
- přihláška musí obsahovat vyplněné údaje ze ZŠ (hodnocení z 8. a 9. třídy ZŠ., podpis a
razítko ZŠ), případně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ,
- stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy,
- přihlášku musíte v termínu do 1. 3. 2021 doručit na obě vámi zvolené školy,
- přihlášku doručte osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou - adresa pro doručení poštou:
PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, Československé armády 482, 73801 Frýdek –
Místek,
- pracovní doba pro odevzdání přihlášek v měsíci únoru 2021 : běžně 8,00 - 15,00 hodin,
- školní přijímací zkouška - 1. termín 13. duben 2021, určený školou, na přihlášku se uvádí jen
jeden termín,
- školní přijímací zkouška – 2. termín 14. duben 2021, určený školou.

Ve Frýdku – Místku dne 27. 1. 2021

2. Počet tříd

Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budeme z prostorových důvodů přijímat pouze jednu třídu.

2.1 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů - studijní obor 6341M/01 Ekonomika a podnikání

Studijní obor 6341M/01 Ekonomika a podnikání

32 žáků dvou studijních zaměření (viz bod 1)

 

3. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout, je 80.

3.1 Školní přijímací zkouška formou testu z obecně studijních předpokladů (v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 může ŘŠ dodatečně rozhodnout do 8. 3. 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky)

Parametry školní zkoušky z obecně studijních předpokladů (OSP)

zahájení testu z OSP– předběžně 8:30 h
test uchazeči provádí písemnou formou
délka testu – 60 minut
maximální počet dosažených bodů je 30
pozvánku ke zkoušce obdržíte od SŠ, kterou zvolíte na prvním místě, tam konáte zkoušku


3.2 Zjevná kreativita uchazeče (zapojení do soutěží, reprezentace ZŠ,) – maximální počet dosažených bodů je 20.

3.3 Prospěchové výsledky ze ZŠ

* průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (první pololetí)

* průměrný prospěch 1,00 – 30 bodů 

* za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: průměr 1, 1 =29 bodů, průměr 1,2 = 28 bodů, …, zaokrouhluje se dle matematických pravidel)

3.4 V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v následujícím pořadí:

Bodový výsledek zkoušky z OSP
V případě shody ve všech předchozích ukazatelích rozhoduje o  pořadí uchazeče hodnocení z preferovaných předmětů za 1. pololetí osmé třídy v tomto pořadí:
a) Anglický jazyk
b) Matematika
c) Český jazyk


4. Roční školné činí 0 - 13 000,- Kč

Ve Frýdku-Místku dne 11. 1. 2021                                  

Mgr. Eva Zykmundová, ředitelka školy, v. r.              

5. Další informace


Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

§63 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,                    
ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.  
Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, vyhláška č. 353/2016 Sb., § 1 odst.7 

Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)    

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

POTŘEBUJETE PORADIT?

matulova@primmat.cz - zřizovatelka školy

zykmundova@primmat.cz - ředitelka školy   

www.cermat.cz