Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (programování a webdesign)

Studijní obor: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

Pro účely výuky IT je nutné mít svůj vlastní notebook. Vlastní zařízení vám umožní plně využít výhody interaktivních výukových materiálů a zdokonalit vaše dovednosti v oblasti IT.

Profilová maturitní zkouška

Ústní maturitní zkouška: Podnikatelství - souhrnná  zkouška, Programování 

Praktická maturitní zkouška: vypracování souvislého účetního příkladu, obhajoba podnikatelského plánu, obhajoba webového projektu 

 

Proč zvolit toto zaměření?

Učební plán

Název ŠVP:

Podnikání v euroregionu

Kód a název RVP:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka a forma vzdělávání:

čtyřleté denní

Stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost:

od 1. 9. 2022, počínaje prvním ročníkem

Učební plán školního vzdělávacího programu

Kategorie, názvy a zkratky vyučovaných předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné všeobecné

18

18

14

14

64

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

ANJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Německý jazyk

NEJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Základy společenských věd

ZSV

2

2

-

-

4

Matematika

MAT

3

3

3

2

11

Seminář z maturitních předmětů (MA, ČJL, ANJ)

 

-

-

-

1

1

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

 

Povinné odborné

8

8

11

9

36

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

-

-

4

Obchodní korespondence

OBK

2 (2)

1 (1)

-

-

3

Ekonomika

EKO

2

2

-

-

4

Podnikatelství

POD

-

1

3

4

8

Právní nauka

PRN

-

-

2

3

5

Marketing

MAR

-

-

2

-

2

Aplikované podnikatelství

APP

-

-

2

-

2

Účetnictví na počítači

UPC

-

-

1 (1)

1 (1)

2

Účetnictví

ÚČE

2

2

1

1

6

 

Celkem

26

26

25

23

100

 

Součásti výuky je odborná praxe v trvání čtyř týdnů

-

-

2

2

4

 

Kategorie, názvy a zkratky vyučovaných předmětů – zaměření 03 - Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Odborné specializační dle zaměření

5

5

6

6

22

Programování

PRG

5

3

2

2

12

Databázové systémy

DBS

-

2

2

2

6

E-marketing

EMA

-

-

1

2

3

Odborná angličtina

OAJ

-

-

1 (1)

-

1

Celkem povinných i specializačních u  zaměření 03

31

31

30

29

121

Součásti výuky je odborná praxe v trvání čtyř týdnů

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. V tabulce jsou uvedeny počty hodin za týden, číslo v závorce udává počet možných dělených hodin. O dělení rozhoduje ředitel školy, dle počtu žáků ve třídě.
  2. Učební praxe je zařazena do předmětů Podnikatelství, Účetnictví na PC a Aplikované podnikatelství (pro všechna zaměření) a Hotelový provoz, Odborné kreslení a Databáze (pro jednotlivá zaměření)
  3. Do výuky jsou průběžně zařazovány exkurze, soutěže a další vzdělávací akce, dále sportovní dny, sportovně turistické aktivity, které svým charakterem doplňují a rozšiřují výuku.
  4. S ohledem na podmínky výuky lze vybrané předměty vyučovat blokově. V těchto předmětech zařazuje vyučující přestávky s ohledem na bezpečnost práce, efektivitu a organizaci výuky.
  5. Do výuky jsou zařazovány nepovinné předměty, kroužky dle požadavků trhu práce, zájmů žáků a možnosti školy.
  6. V každém ročníku je zařazena výuka TV v rozsahu 2 hodin týdně. Výuka TV je doplňována a posilována o další sportovní a relaxační aktivity v rámci projektových dnů se sportovní tematikou. V 1. ročníku (září) je realizován třídenní adaptační pobyt žáků na podporu prevence se sportovně turistickou náplní a výchovou ke zdraví.  
  7. Specializované odborné předměty – struktura a obsah specializovaných předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Specializované odborné předměty jsou zaměřeny na cestovní ruch, pozemní stavitelství, internetové služby a aplikace a jsou vyučovány v 1. - 4. ročníku a to v rámci disponibilních hodin. V souladu s ŠVP  škola vzdělává žáky v oboru Ekonomika a podnikání s odborným studijním zaměřením 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu, zaměřením 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství, zaměřením 03: podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace. V hodinách specializovaných předmětů jsou naplňovány požadavky praxe.


Přehled rozvržení týdnů ve školním roce

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva

31

31

30

29

Odborná praxe

-

-

2

2

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Časová rezerva

9

9

8

3

Celkem týdnů

40

40

40

36

Poznámky k přehledu rozvržení týdnů:

  1. Ve třetím a čtvrtém ročníku je do výuky zařazena odborná praxe, praxe probíhá souvisle, viz uvedený počet týdnů.
  2. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného i všeobecného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.
  3. Časová rezerva – sportovní dny, poznávací zájezdy, výchovně vzdělávací akce, soutěže, exkurze, přednášky … opakování učiva.

 

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí:

Oblast všeobecného vzdělání

Oblast odborného vzdělání

Absolvent PrimMat - Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., je školou vychováván vzhledem k budoucímu občanskému a profesnímu životu k odpovědnosti, čestnosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti, kreativitě a podnikavosti.

Uplatnění absolventů se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (dvouprofesní vzdělávání):

Studijní obor vychází z kvalifikačních a osobnostních požadavků, stanovených v projektu Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Ministerstva práce a sociálních věcí.