Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (programování a webdesign)

Studijní obor: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

Profilová maturitní zkouška

Ústní maturitní zkouška: Podnikatelství - souhrnná  zkouška, Programování 

Praktická maturitní zkouška: vypracování souvislého účetního příkladu, obhajoba podnikatelského plánu, obhajoba webového projektu 

 

Proč zvolit toto zaměření?

Učební plán

 

Předměty, jejich kategorie a zkratky

 

Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku:

 

Celkem

 

1 2 3 4
Všeobecně vzdělávací předmět          
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AnJ 3 3 3 3 12
Německá jazyk NeJ 3 3 3 3 12
Matematika Mat 3 3 3 2 11
Maturitní seminář Sma - - - 1 1
Základy přírodních věd ZPV 2 2 - - 4
Základy společenský věd ZSV 2 2 - - 4
Tělesná výchova TeV 2 2 2 2 8
Všeobecné odborné předměty            
Informační a komunikační technologie IKT 4 3 - - 7
Obchodní korespondence ObK 2 2 - - 4
Ekonomika Eko 2 2 - - 4
Podnikatelství Pod - 1 4 5 10
Aplikované podnikatelství ApP - - 2 - 2
Právní nauka PrN - - 2 3 5
Marketing Mar - - 2 - 2
Účetnictví Uce 2 2 1 1 6
Účetnictví na PC UPC - - 1 1 2
Zaměření            
Odborná angličtina OAJ - - 1 - 1
Programování Pro 5 3 2 3 13
Databázové systémy DaS - 2 2 2 6
e-Marketing eMa - - 1 2 3


Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí:

Oblast všeobecného vzdělání

Oblast odborného vzdělání

Absolvent PrimMat - Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., je školou vychováván vzhledem k budoucímu občanskému a profesnímu životu k odpovědnosti, čestnosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti, kreativitě a podnikavosti.

Uplatnění absolventů se zaměřením 03 - podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (dvouprofesní vzdělávání):

Studijní obor vychází z kvalifikačních a osobnostních požadavků, stanovených v projektu Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Ministerstva práce a sociálních věcí.

 Výše ročního školného pro školní rok 2021/2022, viz primmat.cz/o-skole/studijni-obory/